Rwanda Rwanda - Trade balance

Subscribe to our free email alert service
Rwanda - Trade balance
DateTrade balanceTrade balanceCoverage rateTrade balance % GDP
2023€-1,311.5M$-1,418.1M63.61%-10.06%
2022€-1,384.1M$-1,457.4M59.16%-10.94%
2021€-1,153.4M$-1,642.7M52.88%-12.33%
2020€-993.0M$-2,009.9M55.38%-11.13%
2019€-1,267.2M$-1,537.9M46.65%-13.70%
2018€-1,136.8M$-1,324.3M45.52%-13.93%
2017€-1,039.9M$-1,196.7M46.89%-12.69%
2016€-1,375.5M$-1,522.5M32.45%-17.51%
2015€-1,531.8M$-1,699.6M28.64%-19.90%
2014€-1,314.8M$-1,746.7M29.28%-21.22%
2013€-1,203.7M$-1,598.6M30.54%-20.45%
2012€-1,330.1M$-1,708.9M25.69%-22.35%
2011€-1,131.4M$-1,574.9M22.77%-22.88%
2010€-855.2M$-1,133.8M20.77%-18.53%
2009€-769.6M$-1,073.5M17.96%-18.91%
2008€-616.2M$-906.3M22.80%-17.50%
2007€-433.3M$-593.9M22.94%-14.60%
2006€-353.7M$-444.1M24.91%-13.39%
2005€-278.7M$-346.8M26.44%-11.79%
2004€-149.2M$-185.6M34.60%-7.77%
2003€-173.3M$-196.0M24.32%-9.17%
2002€-193.5M$-183.0M26.21%-9.33%
2001€-217.7M$-195.0M30.60%-9.91%
2000€-172.2M$-159.0M24.64%-7.76%
1999€-181.1M$-193.0M23.72%-9.07%
1998$-225.0M21.05%-11.65%
1997$-209.0M29.63%-11.56%
1996$-198.0M23.26%-14.74%
1995$-182.0M22.88%-14.69%
1994$-195.0M17.37%-16.32%
1993$-266.0M19.88%-14.14%
1992$-222.0M22.92%-11.38%
1991$-213.0M30.39%-11.59%
1990$-178.0M38.19%-7.15%
1989$-245.0M26.43%-9.40%
1988$-262.0M29.19%-10.50%
1987$-238.0M32.39%-10.21%
1986$-160.0M54.15%-7.62%
1985$-167.0M43.96%-9.01%
1984$-133.0M52.16%-8.53%
1983$-158.0M43.37%-9.70%
1982$-195.0M31.82%-12.79%
1981$-201.0M28.98%-14.07%
1980$-171.0M29.63%-13.58%
1979$-74.3M61.39%-6.70%
1978$-116.2M38.14%-12.83%
1977$-31.2M74.62%-4.18%
1976$-25.7M75.79%-4.03%
1975$-57.0M42.24%-9.97%
1974$-22.0M62.26%-7.14%
1973$-0.2M99.33%-0.08%
1972$-15.1M56.39%-6.11%
1971$-10.8M67.51%-4.83%
1970$-4.3M85.26%-1.95%
1969$-9.4M60.29%-4.97%
1968$-7.6M66.21%-4.41%
1967$-6.0M70.20%-3.73%
1966$-9.0M57.14%-7.23%
1965$-4.0M77.78%-2.69%
1964$0M100.00%0%
1963$-8.0M33.33%-6.25%
1962$-5.0M54.55%-4.00%
1961$-7.0M41.67%-5.74%
1960$-10.0M28.57%-8.40%
1959$0M100.00%
1958$0M100.00%
1957$0M100.00%
1956$0M100.00%
1955$0M100.00%
1954$0M100.00%
1953$0M100.00%
1952$0M100.00%
1951$0M100.00%
1950$0M100.00%
Rwanda - Trade balance
Rwanda - Trade balance