Australia Australia - Fragile States Index

Subscribe to our free email alert service
Australia - Fragile States Index
DateFragile States RankingFragile States Index
2018170º20.8
2017172º22.3
2016172º22.5
2015170º24.3
2014169º26.3
2013169º25.4
2012165º29.2
2011167º28.1
2010168º27.3
2009170º25.9
2008169º24.6
2007168º23.2
2006140º22.0
Australia - Fragile States Index
Australia - Fragile States Index