Logo

Romania  

Unemployment Romania November 2017
Romania: Unemployment rate by sex and age
Romania: Unemployment
2016 2015
Unemployment Rate5.5%6.6%
Male unemployment6.0%7.3%
Female unemployment4.9%5.7%
Unemployment less than 25 years20.4%20.9%
Unemployed male less than 25 years19.6%19.4%
Unemployed female less than 25 years21.6%23.2%
Unemployed 25 years and over4.4%5.5%
Unemployed male 25 years and over4.9%6.3%
Unemployed female 25 years and over3.8%4.5%
Romania: Unemployment