Logo

Romania  

Unemployment Romania November 2016
Romania: Unemployment rate by sex and age
Romania: Unemployment
2015 2014
Male unemployment7.3%7.2%
Female unemployment5.9%5.7%
Unemployment Rate6.7%6.6%
Unemployment less than 25 years20.9%23.5%
Unemployed male less than 25 years18.9%22.8%
Unemployed female less than 25 years24.3%24.6%
Unemployed 25 years and over5.6%5.3%
Unemployed male 25 years and over6.4%5.9%
Unemployed female 25 years and over4.6%4.4%
Romania: Unemployment