Logo

Ghana  

Rating Moody's Ghana
Long Term RatingShort Term Rating
Foreign CurrencyLocal CurrencyForeign CurrencyLocal Currency
DateRating (Outlook)DateRatingDateRatingDateRating
Rating S&P Ghana
Long Term RatingShort Term Rating
Foreign CurrencyLocal CurrencyForeign CurrencyLocal Currency
DateRating (Outlook)DateRatingDateRatingDateRating
2014-10-24B- (Stable)2014-10-24B-2003-09-04B2003-09-04B
2013-12-06(Negative)2010-08-27B
2010-08-27B (Stable)
Rating Fitch Ghana
Long Term RatingShort Term Rating
Foreign CurrencyLocal CurrencyForeign CurrencyLocal Currency
DateRating (Outlook)DateRatingDateRatingDateRating
2016-03-24B (Negative)2016-03-24B2016-03-24B
2015-09-18B (Negative)2015-09-18B2015-09-18B
2015-03-20B2015-03-20B2015-03-20B
2014-09-26B (Negative)2014-09-26B2014-09-26B
2014-09-19B (Negative)2014-09-19B2014-09-19B
2014-09-12B (Negative)2014-09-12B2014-09-12B
2014-09-05B (Negative)2014-09-05B2014-09-05B
2014-08-13B (Negative)2014-08-13B2014-08-13B
2014-08-05B (Negative)2014-08-05B2014-08-05B
2014-07-31B (Negative)2014-07-31B2014-07-31B
2014-07-23B (Negative)2014-07-23B2014-07-23B
2014-06-27B (Negative)2014-06-27B2014-06-27B
2014-06-17B (Negative)2014-06-17B2014-06-17B
2014-06-10B (Negative)2014-06-10B2014-06-10B
2014-05-27B (Negative)2014-05-27B2014-05-27B
2014-05-22B (Negative)2014-05-22B2014-05-22B
2014-05-15B (Negative)2014-05-15B2014-05-15B
2014-04-30B (Negative)2014-04-30B2014-04-30B
2014-04-24B (Negative)2014-04-24B2014-04-24B
2014-04-07B (Negative)2014-04-07B2014-04-07B
2014-03-31B (Negative)2014-03-31B2014-03-31B
2014-03-28B (Negative)2014-03-28B2014-03-28B
2014-03-20B (Stable)2014-03-20B2014-03-20B
2014-02-26B (Stable)2014-02-26B2014-02-26B
2014-01-31B (Stable)2014-01-31B2014-01-31B
2014-01-22B (Stable)2014-01-22B2014-01-22B
2014-01-16B (Stable)2014-01-16B2014-01-16B
2013-12-16B (Stable)2013-12-16B2013-12-16B
2013-12-12B (Stable)2013-12-12B2013-12-12B
2013-12-03B (Stable)2013-12-03B2013-12-03B
2013-11-18B (Stable)2013-11-18B2013-11-18B
2013-10-17B (Stable)2013-10-17B2013-10-17B
2013-08-09B+ (Negative)2013-08-09B+2013-08-09B
2013-07-26B+ (Negative)2013-07-26B+2013-07-26B
2013-06-07B+ (Negative)2013-06-07B+2013-06-07B
2013-05-14B+ (Negative)2013-05-14B+2013-05-14B
2013-03-28B+ (Negative)2013-03-28B+2013-03-28B
2013-03-07B+ (Negative)2013-03-07B+2013-03-07B
2012-08-17B+ (Stable)2013-02-19B+2013-02-19B
2012-07-06B+ (Stable)2012-11-14B+2012-11-14B
2011-09-23B+ (Stable)2012-09-21B+2012-09-21B
2010-09-24B+ (Stable)2012-08-17B+2012-08-17B
2009-03-03B+ (Negative)2012-07-06B+2012-07-06B
2008-02-07B+ (Stable)2011-09-23B+2011-09-23B
2006-02-01B+ (Positive)2010-09-24B+2010-09-24B
2005-03-17B+ (Stable)2009-03-03B+2009-03-03B
2003-12-02B (Positive)2008-02-07B+2008-02-07B
2006-02-01B+2006-02-01B
2005-03-17B+2005-03-17B
2003-12-02B2003-12-02B