Logo

Yemen  

Yemen - VAT - Valued Added Tax
DateStandard VAT
01/01/20065.00%
01/01/200510.00%
Yemen - VAT - Valued Added Tax